Les Nostres Xarxes Socials

Privacy Policy

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la legislació vigent, segell quiros (en endavant també web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis incorporades a aquesta política de privadesa

Aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, el mateix respecta les normes següents:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (GDPR).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol de 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en segell quiros és: Daniel Gutiérrez Morales, amb NIF: 15420540Y (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:
Adreça: C/ Joanot Martorell, 5 – Pta 1-A
Telèfon de contacte: 650586240
Correu electrònic de contacte: stamp.quiros@gmail.com

Registre de dades personals

En compliment del que disposa el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per segell quiros, a través dels formularis disposats a les seves pàgines seran incorporades i tractades al nostre fitxer amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir la els compromisos establerts entre el segell quiros i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que l’Usuari omple, o bé per donar resposta a una sol·licitud o consulta de l’Usuari. Així mateix, d’acord amb el que estableixen el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que s’apliqui l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es porta un registre de les activitats de tractament que s’especifiquen, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de dades personals

 • El tractament de les dades personals de l’Usuari estarà subjecte als següents principis continguts a l’article 5 del RGPD i als articles 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals:Principi de licitud, equitat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari després d’una informació totalment transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recolliran per a finalitats especificades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran només les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini d’emmagatzematge: les dades personals només es conservaran en una forma que permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
  i la confidencialitat estan garantides.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable de vetllar pel compliment dels principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades tractades per segell quiros són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del GDPR.

Base legal per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. stamp quiros es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats concretes.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que sigui preceptiu la complimentació d’algun d’ells per ser imprescindibles. per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament per a les quals s'utilitzen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per segell quiros amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis emplenats per aquest últim o per donar resposta a una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb finalitats comercials de personalització, finalitats operatives i estadístiques, i activitats inherents a l’objecte social de segell quiros, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar els Continguts oferts a l’Usuari. , així com per millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel Lloc Web.

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’Usuari de la finalitat o finalitats concretes del tractament per al qual s’utilitzaran les dades personals; és a dir, l’ús o usos que es donarà a la informació recollida.

Períodes de conservació de les dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, només durant el període següent: 18 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari del període durant el qual es conservaran les dades personals o, en cas que això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l’Usuari es compartiran amb els següents destinataris o categories de destinataris:
Segell Quiros, SL
C/ Ponent, 13
Pol.Ind La Marjal
03430 Onil (Alacant)

En el cas que el Responsable tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, l’Usuari serà informat sobre el tercer país o organització internacional a la qual pretén transferir les dades, com així com l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals dels menors d'edat

En compliment del que estableixen els articles 8 del GDPR i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, només les persones majors de 14 anys poden donar el seu consentiment a el tractament de les seves dades personals de manera lícita per segell quiros. En el cas d’un menor de 14 anys, per al tractament és necessari el consentiment dels pares o tutors, que només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Stamp Quiros es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, per tal de garantir la seguretat de les dades personals i evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals. transmesos, emmagatzemats o processats d’una altra manera, o comunicacions o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, està totalment xifrada o xifrada.
No obstant això, com que segell quiros no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet o l’absència total de pirates informàtics o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a notificar a l’Usuari sense demora indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui susceptible de suposen un risc elevat per als drets i llibertats de les persones físiques. D’acord amb les disposicions de l’article 4 del RGPD, una violació de la seguretat de les dades personals significa qualsevol violació de la seguretat que tingui com a resultat la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·legal de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes. dades.

Les dades personals seran tractades de manera confidencial pel Responsable del tractament, que es compromet a informar i assegurar mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, col·laboradors i qualsevol persona a qui faci accessible la informació.

 

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari disposa de quiros de segell superior i pot, per tant, exercir davant el Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals:

 • Right of access: This is the User’s right to obtain confirmation as to whether or not stamp quiros is processing his personal data and, if so, to obtain information about his specific personal data and the processing that stamp quiros has carried out or is carrying out, as well as, among other things, the information available on the origin of such data and the recipients of the communications made or planned for such data.
 • Right of rectification: This is the User’s right to have his or her personal data that proves to be inaccurate or, taking into account the purposes of the processing, incomplete, modified.
 • Right of deletion (“the right to be forgotten”): This is the User’s right, provided that the legislation in force does not provide otherwise, to obtain the deletion of his or her personal data when such data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or processed; the User has withdrawn his or her consent to the processing and the processing has no other legal basis; the User objects to the processing and there is no other legitimate reason to continue the processing; the personal data has been processed unlawfully; the personal data must be deleted in compliance with a legal obligation; or the personal data has been obtained as a result of a direct offer of
  information society services to a person under 14 years of age. In addition to deleting the data, the Controller, taking into account the technology available and the cost of its implementation, shall take reasonable steps to inform controllers who are processing the personal data of the data subject’s request for the deletion of any link to such personal data.
 • Right to limitation of processing: This is the User’s right to limit the processing of his/her personal data. The User has the right to obtain the limitation of processing when he/she contests the accuracy of his/her personal data; the processing is unlawful; the Controller no longer needs the personal data, but the User needs it to make claims; and when the User has objected to the processing.
 • Right to data portability: In case the processing is carried out by automated means, the User shall have the right to receive from the Data Controller his/her personal data in a structured, commonly used and machine-readable format, and to transmit it to another Data Controller. Whenever technically possible, the Controller shall transmit the data directly to such other controller.
 • Right of opposition: This is the User’s right not to have his or her personal data processed or to cease the processing of such data by stamp quiros.
 • Right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling: This is the User’s right not to be subject to an individualized decision based solely on automated processing of his or her personal data, including profiling, unless otherwise provided for by applicable law.

Thus, the User may exercise his/her rights by means of a written communication addressed to the Data Controller with the reference “RGPD-www.stampquiros.com”, specifying:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació.
 • La fotocòpia del DNI es pot substituir per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Sol·licitud amb els motius concrets de la sol·licitud o informació a què s’accedeix.
 • Adreça a efectes de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.
  Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que esteu fent

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document annex es poden enviar a l’adreça i/o correu electrònic següents:
Adreça postal: C/ Joanot Martorell, 5 – Pta 1-A
Correu electrònic: stamp.quiros@gmail.com

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin l’accés a llocs web de tercers diferents de segells quiros, i per tant no són operats per stamp quiros. Els titulars d’aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions a l'autoritat de control

En el cas que l’Usuari consideri que hi ha algun problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què es tracten les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, de l’Estat on tingui la seva residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la presumpta infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre protecció de dades personals contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable pugui procedir de la manera, durant els terminis. i als efectes indicats. L’ús del Lloc Web implica l’acceptació de la Política de Privacitat del Lloc Web.

stamp quiros es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, segons el seu propi criteri, o motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de privadesa no seran notificats explícitament a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari que consulti aquesta pàgina periòdicament per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat s’ha actualitzat per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades ( GDPR) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

Registre de Dades de Caràcter Personal